X

ورود به سایت

نام کاربری*

رمزعبور*

X

فرم ثبت نام در سایت کولیس

نام*

نام خانوادگی*

ایمیل*

نام کاربری*

رمزعبور*

تکرار رمزعبور*

X

پروفایل شخصی شما

نام*

نام خانوادگی*

ایمیل*

نام کاربری*

خطا!

دو دیفرانسیل کردن تراکتور فرگوسن

دو دیفرانسیل کردن تراکتور

طرحهای مکانیزاسیون جهت سهولت در فعالیت‌هـای بسـیار انـرژی بـر و فعالیت‌های بسیار کنترل بر کشاورزی هستند. فعالیتهـای بسیار انرژی بر در کشاورزی شامل حمل و نقل، آسیاب کردن، پمپاژ آب، آماده سازی زمـین، خرمنکوبی و فعالیتهای مشابه است که بـه انـرژی بسـیار زیـادی نیـاز دارنـد و فعالیتهـای بسـیار کنتـرلبـردر کشـاورزی شـامل کاشـت، وجـین کـردن، دفـع آفـات، بوجـاری و ایـن قبیـل فعالیتهاست. در این چارچوب کشت و زرع ثانویه حد فاصل تمرکز انرژی و کنتـرل محسـوب میگردد. این قبیل فعالیت‌ها، بعد از فعالیت‌های دسته اول مکانیزه میگردند.

دو دیفرانسیل کردن تراکتور فرگوسن

دولت‌ها نیز برای تسهیل و تسـریع فراینـد مکانیزاسـیون بـا اهـدافی چـون افـزایش تولیـد، سودآورتر کردن فعالیت‌های کشاورزی از طریق کاهش هزینه‌های تولیـد، کـاهش سـختی کـار کشـاورزی و افـزایش جـذابیت آن بـرای سـرمایه گـذاری بـه اعمـال سیاسـتهای مکانیزاسـیون می‌پردازند. حجم سیاستهای تسهیل کننـده مکانیزاسـیون در یـک کشـور بـه عـواملی همچـون جمعیـت، تولیـد ناخـالص داخلـی، سـطح دسـتمزدها، فقـر روسـتایی، اهـداف مکانیزاسـیون و سیاسـت‌های کـلان کشـور بسـتگی دارد. 

دو دیفرانسیل کردن تراکتور
 

معمـولاً ابزارهـای سیاسـتی مـورد اسـتفاده عبارتنـد از : سیاستهای ارزی، سیاستهای مؤثر بر قیمت نسبی نهاده‌ها، سیاست قیمتی محصولات، سیاسـت‌های مؤثر بـر اشـتغال کشـاورز ی و غیـر کشـاورزی، سیاسـت‌های زمـین داری، نهادهـای کشـاورزی، سیاست تحقیقاتی و پژوهشی مکانیزاسیون، سیاست‌های ترویجی کشاورزی، سیاسـت‌های بنیـادی، بازارهای مالی کشاورزی، سیاست‌های صنعتی و سیاست‌های ترابری.
در این راستا وجود برخی مشکلات کیفیت مکانیزاسیون را تحت تاثیر قرار می دهد. از مهمترین این موارد می شود به تطابق نداشتن ترکیب توان تراکتورهای موجود با زمین‌های کشاورزی ایران اشاره کرد.

تولید کننده دیفرانسیل تراکتور
 

یکی از مشکلات مکانیزاسیون، انطباق نداشتن ترکیب تراکتورهای موجود با سـاختمان و بافت خاک، نوع محصولات و شرایط کشاورزی ایران همچون انـدازه بهـره بـرداریهاسـت. نزدیک 7/85 درصد تراکتورهای موجود از گروه تراکتورهای متوسط با قدرت اسـمی حـدود 75 اسب بخار و نیروی کششی 55 اسب بخار هسـتند و بـدین ترتیـب انجـام دادن عملیـاتی ماننـد خاک ورزیهای اولیه، بخصوص شخم عمیـق و آمـاده سـازی مطلـوب خـاک، عمـلاً نـاممکن است. 

مزایای دو دیفرانسیل کردن تراکتور

واردات اولین تراکتور در ایران در سال 1308سرآغازی برای تولید سالانه ده هزار دستگاه تراکتور رومانی و ایجاد کارخانه تراکتورسازی مسی فرگوسن طی دهه1351-60و تولید و توزیع انبـو ه تراکتور طی دهه 1361 -70 بوده است، به نحوی که دولت طی سالهای 1361 تـا 1364 بـیش از 120 هزار دستگاه تراکتور توزیع کرد. هم اکنون ظرفیت تولید کارخانه تراکتورسازی ، 22.000 دستگاه تراکتور در سال میباشد که نیمی از آنها تک دیفرانسیل و نیمی از آن دو دیفرانسیل میباشد.

فرآیند دو دیفرانسیل کردن تراکتور

مزایای استفاده از تراکتور دو دیفرانسیل

مهمترین دلیل برای استفاده از تراکتور دو دیفرانسیل ، قابلیت استفاده از دیسکهای سنگین بعنوان دنباله بند میباشد. 
دیگر مزایای دو دیفرانسیل کردن تراکتور، کاهش لغزش در اجرای شخم می‌باشد. بطوریکه در شخم‌های متوسط ( بین 20 تا 25 سانتیمتر) تا 12 درصد و در شخم‌های سنگین( 25 تا 30 سانتیمتر) تا 16 درصد از لغزش جلوگیری می‌کند.

تولید کننده دیفرانسیل تراکتور فرگوسن

فرآیند دو دیفرانسیل کردن تراکتور

در این فرآیند می‌توان تراکتورهای تک دیفرانسیل را با تغییر برخی از قطعات و طی چند ساعت به تراکتور دو دیفرانسیل تبدیل کرد و از تمامی مزایای تراکتور دو دیفرانسیل بهره برد.

در مورد نویسنده این مطلب