مشتریان ما به مشاوره¬ کولیس در زمینه¬ کاربرد محصول بعنوان بخش حیاتی سفارششان متکی هستند. تنها آگاهی نسبی از طرح مشتری، زمینه استفاده و شرایط مدنظر آن‌ها، برای ما کافیست تا بهترین محصول محرک را برای آن‌ها ارائه دهیم.