مشاوره شایسته برای یافتن راه کار محرک ایمن. 

مشتریان ما، به مشاوره کولیس در زمینه کاربرد محصول بعنوان بخش کلیدی سفارششان متکی هستند. تنها آگاهی نسبی از طرح مشتری، زمینه استفاده و شرایط مدنظر آن‌ها برای ما کافیست تا بهترین محصول محرک را برای آن‌ها عرضه کنیم.
مشتریان ما در بخشهای مختلف صنعت با شرایط و کاربردهای متفاوت فعالیت دارند. دامنه فعالیت ‌های ما از محرکهای ساده تا راه کارهای پیچیده، اجزای کانویورها و وظایف کنترلی و موقعیت یابی را شامل می‌شود. در چند دهه اخیر، ما دانش جامع و تجربه کافی در زمینه موارد مختلف کاربرد محصولات را کسب کرده‌ایم. این آگاهی، فراتر از دانش اصلی محصولات است. با اتکا به مشاوره¬ شایسته در مورد استفاده از محصول، ما به جایگاهی رسیده ایم که این دانش را در اختیار مشتریانمان قرار میدهیم. همیشه در مراحل اولیه تولید یا طراحی محصول، ما به مشتریانمان مشاوره‌ هایی می‌دهیم تا بهینه‌ ترین راه کار را پیاده کنیم.