فرم استخدام
مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
نوع مدرک رشته تحصيلي سال اخذ نام مؤسسه يا دانشگاه محل تحصيل
شغل مورد تقاضا
معلومات زبان هاي خارجي
نوع زبان خواندن نوشتن درک مطلب مکالمه
دوره های آموزشی (تخصصي يا كارآموزي)
از تاریخ تا تاریخ نام موسسه برگزار کننده و محل آن عنوان دوره تحصيلي يا كارآموزي عنوان مدرك دريافتي
خلاصه سوابق كاري: (اعم از دولتي و خصوصي به ترتيب از آخرين محل خدمت)
از تاریخ تا تاریخ نام سازمان/ كارفرما و آدرس محل آن شغل/ سمت سازماني نوع استخدام ميزان حقوق و مزايا علت ترك خدمت
وضعيت استخدامي
اطلاعات آشنایان یا کسانی که شما را بشناسند
نام و نام خانوادگی شماره تماس شغل آدرس
چگونه با شرکت آشنا شدید؟

اینجانب صحت كليه مندرجات خويش در اين پرسشنامه را تاييد نموده و مسئوليت حقوقي و قضايي هر گونه اظهار خلاف واقع و نيز جبران خسارت وارده به شركت را شرعا و قانونا پذيرفته و حق هر گونه اعتراض يا ادعايي را از خود سلب مي نمايم . بديهي است كه در اين صورت شركت مختار به قطع ارتباط همكاري با اينجانب خواهد بود.